Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan:

 

Voertuig: het voertuig of de zaak, die het onderwerp is van de huurovereenkomst.

Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersonen die als huurder de huurovereenkomst sluit.

Verhuurder: Peiman Autoverhuur onderdeel van Peiman Auto's B.V..

Consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van:

  • Beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van het voertuig en de derving van huurinkomsten.
  • Met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.

 

Onder bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig.

 

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs, overige kosten en de duur van de huur

  • De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder uitdrukkelijke schriftelijk verleende toestemming is het huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft de huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of het laten inspecteren.
  • Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder en zal op basis van ingebouwde track & trace apparatuur de kilometers worden uitgerekend.
  • Rijklaarmaakkosten, haal en brengkosten, aftankkosten en contractkosten kunnen in rekening worden gebracht.

 

Artikel 2: Verwerking persoonsgegevens

2.1       Wanneer huurder een overeenkomst aangaat met verhuurder, worden van huurder de persoonsgegevens versleuteld en beveiligd opgeslagen. Verhuurder heeft de verplichting deze gegevens van huurder te bewaren voor de verzekering en voor het geval er wetsovertredingen met het voertuig door huurder plaatsvinden. Het kan zijn dat het voertuig is voorzien van track & trace apparatuur. Deze data worden versleuteld bewaard en zijn niet voor derden inzichtelijk, maar kunnen wel worden gebruikt door verhuurder als bewijs bij ongevallen en wetsovertredingen. Deze gegevens worden standaard een kalender jaar bewaard, daarna kunnen ze op verzoek van huurder schriftelijk verwijderd worden.

 

Artikel 3: Verlenging van de huurperiode

3.1       Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlening van de huurovereenkomst is overeengekomen.

 

Artikel 4: Overschrijding van de huurperiode

4.1       Indien het voertuig niet binnen de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen of dit door derden te laten doen. De uit deze overeenkomst voorvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,- per dag (excl. BTW) boven op de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door de verhuurder te lijden schade. Deze verhoging met € 50,- per dag (excl. BTW) geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

4.2       Verhuurder kan voertuig eventueel op afstand uitschakelen voor gebruik na overschrijding van de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde periode.

4.3       Bij het niet op tijdig inleveren van de voertuig van de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder zullen alle kosten bij huurder in rekening worden gebracht zoals kosten van derden, brandstof, schades, schoonmaakkosten en kosten die hierbij voortvloeien.

 

Artikel 5: Annulering

5.1       Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen.

5.2       Een reservering kan tot 24 uur voor aanvang van de huurperiode kosteloos worden geannuleerd.

5.3       Wordt een reservering binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode geannuleerd, dan wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht.

5.4       Bij het niet ophalen van het voertuig (no show) wordt het gehele huurbedrag in rekening gebracht.

 

Artikel 6: Betaling

6.1       De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van huurperiode kan vooruitbetaling van huurpenningen, alsook betaling van een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan verhuurder verschuldigd is. De waarborgsom te zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom te zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom ter zaken van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd.

6.2       Verhuurder is ten allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlening daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per IDEAL van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.

6.3       Betalingen dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn te geschieden. Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.

6.4       Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij alsmede gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invoerding van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,- (excl. BTW) met een minimum van € 75,- (excl. BTW).

 

Artikel 7: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

7.1       Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden, brandstof reiniging en parkeren voor rekening van huurder. Eventueel bekeuringen zijn ook voor rekening van de huurder, de verhuurder brengt hiervoor administratiekosten in rekening brengen van € 25,- (excl. BTW) per bekeuring.

7.2       Verhuurder kan ook de bekeuring terug sturen naar overheidsinstantie met kopie huurovereenkomst en legitimatie van huurder of bestuurder. overheidsinstantie zal bij huurder of bestuurder zich melden met de verschuldigde bedrag van bekeuring of bekeuringen.

 

Artikel 8: Gebruik van het voertuig

8.1       Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

8.2       Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Huurder is verplicht tot et ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen. Huurder kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

8.3       Huurder is gehouden lading van het voertuig voldoende te borgen.

8.4       Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder en eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder zijn aangeduid mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van de huurovereenkomst.

8.5       Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.

8.6       Het is de huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.

8.7       Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.

8.8       indien de voertuig uit macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.

8.9       Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheid, rijvaardigheids of  betrouwbaarheidsproeven te houden.

8.10     Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders i overeengekomen met verhuurder.

8.11     Huurder dient alle vloeistoffen en bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig voor regelmatig onderhoud aan verhuurder aan te bieden.

8.12     Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht met een minimum van € 25,- (excl. BTW).

8.13     Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.

8.14     Het is huurder niet toegestaan om in de voertuig te roken of verdovende middelen te gebruiken, indien bij inleveren hier geur of resten van aanwezig zijn in de voertuig worden hier schoonmaak kosten in rekening gebracht en gemiste huurpenningen.

8.15     In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

8.16     Huurder is niet toegestaan reparaties of aanpassingen te doen of laten doen door zelf of derden.

8.17     Huurder en/of bestuurder is verboden een mobiele (smart) telefoon niet handsfree in de auto te gebruiken tijdens het besturen van het voertuig. Indien blijkt dat huurder of bestuurder op enig moment gebruik heeft gemaakt van een mobiele (smart) telefoon tijdens het besturen van de voertuig is huurder juridisch en financieel verantwoordelijk voor alle schade aan het voertuig, derden en mogelijke gevolgschade ’s wat uit kan voortvloeien en vervallen de eigen risico’s.

8.18     In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien is huurder verplicht:

            -           Huurder hiervan onmiddellijk telefonisch of per mail in kennis te stellen.

            -           De instructies van verhuurder op te volgen.

            -           De politie ter plaatsen waarschuwen.

-           Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te melden.

-           Binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend Europees schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen.

-           Zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.

-           Het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben.

-           De verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derde of ten verwere tegen aanspraken van derden.

8.19     Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

  

Artikel 9: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

9.1       Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt huurder verondersteld et voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.

9.2       Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enig gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

9.3       Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:

-           De schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8.

-           De schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt.

-           De schade is ontstaan met goedvinden van of door opzet grove schuld van huurder of bestuurder.

-           Het voertuig aan een derde is weder verhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd.

-           Het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij de verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden.

-           De schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutel(s) en/of de bedien (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd.

-           De schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende, verdovende of giftige stoffen.

9.4       Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.

9.5       In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van:

            -           Maximaal € 1500,- voor de huurder die consument is.

            -           Maximaal € 5000,- voor de huurder die niet consument is.

-           Voor schade die ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan 1,90 meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven de die hoogte bevindt. Indien het voertuig een bestel-, vracht- of kampeerwagen is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van et voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan 1,90 meter boven de grond binnen een afstand van 75 centimeter van de bovenzijde van het voertuig of van de daarbovenuitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.

9.6       Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is gebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.

9.7       De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand een bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging met 10% in verband met besparing van variabele kosten.

9.8       In geval van schade in buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheden als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

 

Artikel 10: Herstellingen van het voertuig

10.1     De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichtingen tot het verhelpen van gebreken.

10.2     Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van verhuurder te krijgen.

10.3     Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het voertuig ter periodieke keuringen of controle aanbieden.

 

Artikel 11: Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid verhuurder

11.1     Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.

11.2     Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verlopen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van verhuurder zijn te vergen.

11.3     In geval gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

11.4     Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

 

Artikel 12: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

12.1     Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruik van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van huur reeds aanwezig was.

12.2     Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op dienst eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij de huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW)

12.3     Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (excl. BTW)

12.4     indien de sanctie een hoog bedrag of in welke vorm zal verhuurder de sanctie melden bij de instantie samen met de met kopie huurovereenkomst en legitimatie van huurder of bestuurder. Instantie zal bij huurder of bestuurder zich melden met de sanctie.

 

Artikel 13: Beslag op het voertuig

13.1     ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft guurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs inclusief opslagen, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

 

Artikel 14: Ontbinding van de huur

14.1     Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

14.2     Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen

15.1     Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en de andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht

16.1     De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

 

Artikel 17: Internetreservering

17.1     Een internet reservering is niet direct bindend. De verhuurder zal moeten checken of de gewenste huurauto beschikbaar is. Vervolgens zal de verhuurder binnen 24 uur na de reservering een voor de huurder bindende bevestiging of annulering sturen aan de huurder. Tevens behoudt de verhuurder zich te allen tijde het recht de huurauto niet uit te geven.

 

Contact en bedrijfsgegevens

Peiman Autoverhuurl onderdeel van Peiman Auto's B.V.

De Dieze 10

8253 PS Dronten

KvK-nr.: 77919122

BTW-nr.: NL861197720B01

Bank: NL 80 INGB 0388 7245 28

T.: 06-57551906

W.: www.peimanrental.nl

E.: info@peimanrental.nl