Privacyverklaring

Privacyverklaring

Peiman Autoverhuur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Peiman Autoverhuur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

-           Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyverklaring.

-           Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

-           Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

-           Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

-           Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

-           Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Peiman Autoverhuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Peiman Autoverhuur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

-           Administratieve doeleinde.

-           Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.

-           Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

-           De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Peiman Autoverhuur de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

-           Voornaam

-           Tussenvoegsel

-           Achternaam

-           Telefoonnummers

-           E-mailadressen

-           Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Peiman Autoverhuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

-           Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 

Verwerking van informatie vanuit website

Wanneer je informatie aanvraagt via onze website door middel van een formulier of wanneer je via de website solliciteert op een vacature of openstaande vacature, wordt de aanvraag verstuurd naar de verantwoordelijke personen binnen Peiman Autoverhuur. Deze aanvraag wordt bewaard op een met wachtwoord beveiligde computer, zodat wij eventuele aanvullende vragen goed kunnen beantwoorden. De persoonsgegevens worden niet opgeslagen in een systeem. Op verzoek kan de mailcorrespondentie worden verwijderd.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van verschillende cookies. Een cookie is niet meer dan een tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst. Wij leggen je hieronder uit wat we met de informatie verkregen via deze cookies doen. Deze website maakt gebruik van functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies.

Functionele cookies zijn enkel en alleen nodig voor de werking van de website en bevatten nooit persoonsgegevens. Deze cookies worden standaard geplaatst als je onze website bezoekt.

Analytische cookies gebruiken wij zodat we je een optimale gebruikerservaring kunnen bieden. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden he je website gebruikt, zodat we deze kunnen verbeteren. Om dezelfde reden gebruiken we deze cookies om rapporten over de website activiteiten op te stellen. Persoonsgegevens, zoals je IP-adres, worden geanonimiseerd opgeslagen (het laatste octet van je IP-adres is gemaskeerd) en zijn dus nooit naar jou terug te leiden. Deze cookies worden ook standaard geplaatst als je onze website bezoekt. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, gegevens delen met google uitgezet en we maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookie.

Met Tracking cookies slaan we gegevens op over pagina’s die je hebt bezocht, met als doel het opbouwen van een profiel. Deze gegevens gebruiken we vervolgens om je persoonlijke aanbiedingen te doen. Dit doen wij op pagina’s van Google, YouTube, Facebook en Instagram. Deze cookies worden alleen geplaatst als je hiervoor toestemming voor geeft.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees 

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Peiman Autoverhuur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

-           Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. Grondslag voor deze persoonsgegevens is.

-           Het inschrijving formulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Peiman Autoverhuur de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

-           Voornaam

-           Tussenvoegsel

-           Achternaam

-           E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Peiman Autoverhuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

-           Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Wil je afmelden voor nieuwsbrieven dan kan je dit doormiddel een mail te sturen naar nieuwsbrief@peimanautoverhuur.nl

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- 

/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Peiman Autoverhuur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

-           Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

-           Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Peiman Autoverhuur de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

-           Voornaam

-           Tussenvoegsel

-           Achternaam

-           Telefoonnummer

-           E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Peiman Autoverhuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

-           Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. 

 

Doorgifte aan deurwaarder

De persoonsgegevens kunnen wegens het gerechtvaardigde belang van de verhuurder tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van tanken zonder betaling. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Peiman Autoverhuur de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

-           Voornaam

-           Tussenvoegsel

-           Achternaam

-           Adresgegevens

-           Telefoonnummers

-           E-mailadressen

-           Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Peiman Autoverhuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Track & Trace systeem

Onze voertuigen zijn voorzien van een track & trace systeem waarmee de verhuurder wegens een gerechtvaardigd belang (criminaliteitspreventie) de huurauto op afstand kan volgen, relevante data van haar voertuig verzamelt en opslaat.

Met dit systeem monitort de verhuurder de tijd en het adres van de vertreklocatie van het gekentekende huurvoertuig en de aankomstlocatie. Maar ook de stationair tijd. De gereden route op een kaart. De gereden snelheid tijdens de rit.

Daarnaast ontvangt de verhuurder wegens een koppeling aan het systeem hulpmiddel een signaal wanneer het voertuig een door de verhuurder afgebakend gebied in of uit rijdt. Het systeem is voorzien van een alarmsysteem indien het systeem wordt losgekoppeld. Er zit een startonderbreking op, die Peiman Autoverhuur op afstand kan activeren.

Uw persoonsgegevens worden door Peiman Autoverhuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van maximaal 2 jaar. 

 

Identiteitsdocument huurder

Peiman Autoverhuur maakt kopieën van identiteitsdocumenten. Kopieën/scans mogen niet langer worden bewaard dan voor het beoogde doel noodzakelijk is, te weten het doen van aangifte bij het vermoeden van verduistering of diefstal. Het BSN dient bij het maken van een kopie te worden afgeschermd. De pasfoto dient bij het maken van een kopie tevens te worden afgeschermd, tenzij de huurder uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het maken van een kopie. Indien Peiman Autoverhuur het BSN en/of de pasfoto niet afschermen, dienen zij U er vooraf op te wijzen dat huurders de mogelijkheid hebben het BSN en/of de pasfoto zelf af te schermen. 

Zodra de huurder het huurvoertuig veilig retourneert, worden de kopieën teruggegeven of vernietigd.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

-           Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma.

-           Het verzorgen van de (financiële) administratie.

-           Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Bewaartermijn

Peiman Autoverhuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

-           Alle personen die namens Peiman Autoverhuur van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-           We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

-           We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding 

toe is.

-           Wij maken meerdere malen back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

-           We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

-           Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventueel aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contact en bedrijfsgegevens 

Peiman Autoverhuur is onderdeel van Peiman Auto's B.V.

De Dieze 10

8253 PS Dronten


KvK-nr.: 92969372

BTW-nr.: NL866233751B01

Bank: NL54 INGB 0106179225

T.: 06-57551906

W.: www.peimanautoverhuur.nl

E.: info@peimanautoverhuur.nl